Privacyverklaring/ AVG-register van verwerkingsactiviteitenDeze privacy voorwaarden zijn zorgvuldig samengesteld, veranderingen zijn niet toegestaan.

Privacyverklaring/ AVG-register van verwerkingsactiviteitenDeze privacy voorwaarden zijn zorgvuldig samengesteld, veranderingen zijn niet toegestaan.
1. Wie ben ik? Veronique Doornbos, Burg. van Mulkenstraat 1, 6181 CS te Elsloo
Mailadres is: info@praktijk-yohimbe.nk, is verantwoordelijk en gaat rechtmatig om met persoonsgegevens die hieronder in deze privacyverklaring worden genoemd, om te voldoen aan de AVG wet.
Mijn contactgegevens:
• Om u van dienst te zijn in mijn praktijk verzamelen we persoonlijke gegevens:persoonsgegevens en gevoelige gegevens. Wij nemen de veilige omgang met uwpersoonlijke gegevens heel serieus en gaan daar zorgvuldig mee om. Wij spannen onsvolledig in om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke en gevoelige gegevens nietworden misbruikt en dat onbevoegden geen toegang daartoe hebben.
• Als u vragen hebt over het beschermen en gepast verzamelen en/of gebruiken van uwgegevens kunt u contact met ons opnemen op mijn: info@roobeek.net
2. Wanneer verzamel ik persoonsgegevens?
• Wanneer dit een rechtmatig belang dient en dit niet in strijd is met uwprivacybelangen.
• Wanneer u actief met ons communiceert via onze website, per telefoon, of schriftelijk(email) of het met end-to-end encryptie beveiligde berichten uitwisselingen Zivver account.
• Wanneer u op consult bent geweest.
3. Waarom verzamel ik persoonsgegevens?
• Ik verzamel uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt of wenst te maken van mijn dienstverlening waarbij u deze gegevens actief aan mij verstrekt. Persoonsgegevens worden verzameld om contact met u te leggen, u te informeren en ter uitvoering van de afspraken en/of behandelingen
• Ik verzamel ook uw persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoalsgegevens die ik nodig heb voor mijn financiële administratie en belastingaangiftes.
3.1 Rechtmatig belang en uitvoering overeenkomsten
• Voor een goede behandeling is het noodzakelijk om een cliëntdossier aan te leggen voor de consulten en behandelingen die bij mij in de praktijk worden uitgevoerd. Dit isook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundigebehandelovereenkomst (WGBO).
• Ik maak een cliëntdossier met daarin aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die na uw expliciete toestemming opgevraagd zijn bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
• Als wij vanwege een andere redenen gebruik willen maken van uw persoonsgegevens,dan nemen we eerst contact met u op en expliciet om uw toestemming vragen.
3.2. Welke gegevens verzamel ik?
• Persoonsgegevens die worden verwerkt: Voor- en achternaam, geslacht,adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, datum van consult ofbehandeling, zorgverzekering.
• Bij minderjarige cliënten: Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en emailadres van beide ouders. Indien relevant ook de school van de minderjarige.
• Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens: Gegevens over godsdienst of levensovertuiging, gezondheid, zaken m.b.t. de seksualiteit of strafrechtelijk. Hetverwerken van bijzondere persoonsgegevens is in principe verboden, tenzij op eenwettelijke uitzondering beroep kan worden gedaan. Indien de gegevens wordenverwerkt in het kader van gezondheidszorg, hulpverlening, of sociale dienstverlening isverwerking toegestaan, maar alleen als dat gebeurt door een beroepsbeoefenaar meteen beroepsgeheim of andere persoon die aan geheimhouding is gebonden. Dezeuitzondering op basis van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst(WGBO) geldt ook voor complementaire of alternatieve zorgverleners die zijn geregistreerd bij beroepsorganisatie CAT. Ik ben geregistreerd bij beroepsorganisatie CAT en ik ben de therapeut die de alternatieve/complementaire consulten en behandelingen uitvoert. Hierdoor ben ik bevoegd om en is het mij toegestaan om bijzondere gegevens te bewaren in mijn cliëntdossier.Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling worden de volgende bijzonderepersoonsgegevens vastgelegd: Godsdienst of levensovertuiging, gezondheid, zakenm.b.t. de seksualiteit, mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij VeiligThuis, begeleiding door jeugdzorg of bijvoorbeeld geweldconflicten in het gezin.
4. Verbeteren website en gebruik van cookies
• Ik gebruik functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in debrowser van u computer, tablet of smartphone. Ik gebruik cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaats ik cookies die surfgedrag op mijn website bijhouden zodat ik waardevolle content opmijn website kan aanbieden
• Ik gebruik hiertoe Google Analytics voor het analyseren van het surfgedrag op mijn website. Denk hierbij aan de duur van u websitebezoek of de pagina’s die u veelbezoekt op onze website. De gegevens die Google Analytics op mijn website verzameltzijn anoniem en zijn dus ook niet verbonden met uw contactgegevens.
• Ik deel geen gegevens met Google, die heb ik uitgeschakeld.
• U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder isopgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een uitgebreide toelichting hierover:https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-heten-wat-doe-ik-ermee/